Record details

Title keyword
    24-34
Monograph
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice
    mapa inženýrskogeologického rajonování 24-34 Ivančice
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Ivančice 24-34, 1 : 50 000
Article
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech (11-14 Cheb, 24-34 Ivančice)
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice)
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)