Record details

Title keyword
    34-14
Monograph
    mapa inženýrkogeologického rajonování 34-14 Mikulov
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Mikulov 34-14, 1 : 50 000
Article
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
    Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)