Record details

Title keyword
    Aktuální
Monograph
    Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR
    Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. 17. ročník
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference
    Atmosféra a klima : aktuální otázky ochrany ovzduší
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    ISPROFIN - 215 124 Masív Šeptouchov, Ledeč nad Sázavou: Vyjádření k aktuální situaci
    Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2
    Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Article
    Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Aktuální otázky eroze půdy v zemědělské krajině
    Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Aktuální problémy dopravy na Ostravsku
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Aplikace radiouhlíkového datování ve speleologii a jeho aktuální problémy
    Horský ledovec - aktuální geologický fenomén
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Ochrana podzemních vod - aktuální úkol naší společnosti
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vodní eroze půdy stále aktuální
    Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)