Record details

Title keyword
    Analýz
Monograph
    Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
Article
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Filosofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    Filozofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Spolehlivost stabilitních analýz
    Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
    Vodní a mokřadní ekosystémy v průběhu pozdního glaciálu a holocénu na základě pylových analýz
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor
    Význam a využití mineralogických analýz v pedologii
    Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby