Record details

Title keyword
    Analýzu
Monograph
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
    Nástroje pro analýzu a tvorbu odvozených dat v prostředí ArcGIS desktop
Article
    Bilančný matematický model na podrobnú analýzu časovej variability zložiek vodného režimu pôd
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    Dotazovací systém pro 3D konečněprvkovou analýzu
    LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví
    Nový maďarský přístroj pro termickou analýzu, Derivatograph Q-1500D, se stanovením uvolněných plynů
    Pneumatický dezintegrátor pro sedimentární granulometrickou analýzu
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Zpracování obrazu - efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot