Record details

Title keyword
    Aplitů
Article
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu