Record details

Title keyword
    Asociácií
Article
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma
    Vývoj, zmeny a štruktúry asociácií jurských brachiopódov