Record details

Title keyword
    Badań
Monograph
    Geomorfologia Sudetów. Stan badaň I perspektywy. I. Polsko-Czeskie Sudeckie Seminarium Geomorfologiczne, Sokolowko, 16.-17.10.2008
    Geomorfologia Sudetów, Stan badań i perspektywy. I.Polsko-Czeskie Sudeckie Seminarium Geomorfologiczne
    Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii
Article
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    Nowe dane o budowie geologicznej i możliwostiach odkrycia akumulacji węglowodorów międzi Cieszynem a Bielskiem w šwietle interpretacji najnowszych badań seismicznych
    Nowe dane o zlodowaceniu Karkonoszy na podstawie badań w dolinie Łaby, Upy i Łomnicy
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Projekt geodynamicznych badaň Sudetóv (Polskich i Czeskich) - "GEOSUD"
    Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Rozwój budowy geologicznej rejonu Kłodzkiego w swietle badaň mezotektonicznych
    Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    VIII Spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych (CETeG) - Mąchocice Kapitulne, 22-25.04.2010
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).