Record details

Title keyword
    Bakteriální
Article
    Bakteriální loužení
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Mechanismus bakteriální oxidace pyritu, dopady v ekologii a biohydrometalurgii