Record details

Title keyword
    Bane
Article
    Koncepcia výstavby bane Slaný
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Problémy likvidácie silne mineralizovaných vôd z bane Slaný
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie
    Výstavba bane Gbely
    Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu