Record details

Title keyword
    Bazických
Monograph
    Mapa atmosférické depozice BC (bazických kationtů) v KRNAP a CHKO Jizerské hory In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
Article
    B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů
    B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Geochemie devonských bazických vulkanitů u Stínavy (Drahanská vrchovina)
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok
    Zvětraliny bazických a ultrabazických hornin letovického krystalilika