Record details

Title keyword
    Bilance
Monograph
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
Article
    Bilance fosforu ve vodárenské nádrži Římov
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve
    Bilance obyvatelstva mikroregionů Žamberku a Králík.
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Dvouletá bilance iniciativy 'Mezinárodní rok planety Země: Geologické vědy pro společnost' v ČR
    Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrologická bilance dlouhodobě sledovaného povodí Lysina
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Srážková bilance a průtoky vody ve Vltavě za dvě století
    Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska