Record details

Title keyword
    Biotit
Article
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie