Record details

Title keyword
    Bloku
Monograph
    Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994
    Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění
    Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Article
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku
    Geoelektrické charakteristiky na styku základních geologických bloků v ČSSR
    Geofyzikální projevy některých hlubinných zlomů a blokové tektoniky při jihozápadní periférii tepelsko-barrandienského bloku
    Geologické principy vymezování bloků a jejich vývoje
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masívu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku Izerskiego (Sudety zachodnie) - propozycja
    Konglomerátované mramorové dlažební desky z polycementových bloků
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
    Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii
    Posloupnost metamorfózy a kataklázy ortorul a migmatitů orlického bloku desenské klenby
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
    Stavba ložisek uranu ve strážském bloku
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
    Vnitřní stavba a ložiskové indikace moravského bloku
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Vznik, formování a likvidace impresních elevací v cenomanské zvodni strážského bloku
    Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras)
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Způsob a problematika odpracování ložisek Strážského bloku