Record details

Title keyword
    Bratislavy
Article
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Inžinierskogeologické hodnotenie antropogénnych uloženín Bratislavy
    Kolektory v historickom jadre Bratislavy
    Minerály z lokality Stupava na SSZ od Bratislavy
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh
    Stabilitná rajonizácia územia vel'kej Bratislavy
    Tiažová a geomagnetická anomália na východ od Bratislavy
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy