Record details

Title keyword
    Brně
Monograph
    Členství opata C.F.Nappa (1792-1867) v Královské společnosti severských starožitností v souvislosti s jeho působností v Brně
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně
    Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník abstraktů a prezentací z konference, 25.-27. 5.2011 v Brně. FAST VUT & Svahovky, o.s
    'Železné růže' v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
Article
    9. konference o mladším terciéru v Brně
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Globalizace maloobchodní sítě velkými firmami v Brně a jeho zázemí
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Příspěvek k inženýrskogeologickým poměrům areálu FaSt-VUT na Barvičově ulici v Brně
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně
    Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Váté písky v Brně?
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Zajímavý nález skorylu v Brně
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně
    Zpráva o nálezu serpulidních červů z lokality Hády v Brně (svrchní jura) : 24-32 Brno
    Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně
    "Železné růže" v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
Serial
    Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní