Record details

Title keyword
    Brněnského
Article
    Akcesorické minerály granitoidů brněnského masívu
    Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Epidot v horninách brněnského masivu
    K morfologii a chemismu akcesorického apatitu granitoidů brněnského masívu
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nově zjištěná ultrabazitová tělesa u Jinačovic v metabazitové zóně brněnského masívu
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
    Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Z pracovišť brněnského n.p. Geotest
    Zeolity brněnského masívu