Record details

Title keyword
    Budov
Article
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov