Record details

Title keyword
    Byla
Monograph
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
Article
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Když byla Země ještě mladá
    Konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS byla ve znamení povodní
    Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba