Record details

Title keyword
    Cenomanu
Monograph
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
Article
    Aglutinované foraminifery "sladkovodního" cenomanu z Prahy-Hloubětína
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve
    Dva Weinzettlovy druhy cerithií (Gastropoda) z cenomanu české křídové pánve
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Jantar a fosilní pryskyřice českého cenomanu
    K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří
    Kapradiny českého cenomanu a jejich spory in situ : předběžná zpráva
    Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 1. : 12-24 Praha
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Spojení českého křídového moře s bavorským během cenomanu a turonu
    Tvarová analýza křemenných zrn v profilu cenomanu vrtu J-545716
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku