Record details

Title keyword
    Charakteru
Monograph
    Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    Srovnání charakteru metamorfózy poličského a zábřežského krystalinika
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
Article
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Historická zobrazení geofyzikálního charakteru
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vzniku Jaskyňe Mŕtvych Netopierov (Nízké Tatry)
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů
    Wielki Staw - information source of the character of landscape, the vegetation and the lake biotope (Wielki Staw - zdroj informací o charakteru krajiny, vegetace a jezerního biotopu)