Record details

Title keyword
    Chebské
Monograph
    Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
Article
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Chebské vltavíny
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Hlavní strukturní rysy chebské terciérní oblasti
    Hydrogeologický průzkum chebské pánve
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy)
    Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu
    Projevy tektoniky miocén-recent v Chebské pánvi
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    Přehled geologie chebské pánve
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Tíhové minimum v Chebské pánvi u Žírovic a jeho geologické interpretace
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací