Record details

Title keyword
    Chování
Monograph
    Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Lomové chování inherentně křehkých materiálů
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
    Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
    Vliv mineralogického složení na mechanické chování zemin
    Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
Article
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti
    Chování jílové sypaniny za vysokých napětí a proměnlivé vlhkosti
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Chování nenasycených zemin
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Chování stopových prvků během fluidního spalování hnědého uhlí
    Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Křehké chování kompozitů s čedičovými vlákny po expozici v horkém vzduchu
    Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
    Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Reologické chování modelovaných suspenzí
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Struktura a chování zemin
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Závislost mechanického chování rekonstituované jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace