Record details

Title keyword
    Důsledku
Monograph
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
Article
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Vlivy poddolování v důsledku těžby v jámovém ohradníku dolu Mayrau
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě