Record details

Title keyword
    Důsledky
Monograph
    Globální oteplování Země : příčiny, průběh, důsledky, řešení. Brno : VUTIUM, c2008
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
Article
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství