Record details

Title keyword
    Depozici
Monograph
    Mapa překročení kritických zátěží Cd atmosférickou depozicí a opadem jehličí
    Mapa překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí
Article
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Studium obsahu a forem As v suché atmosférické depozici vázané na sněhovou vrstvu
    Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku
    Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici