Record details

Title keyword
    Distribúcia
Article
    Distribúcia Au a Ag v stredoslovenských dinasových kremencoch
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Distribúcia Bi v sulfidoch hydrotermálnej mineralizácie Nízkych Tatier
    Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály
    Distribúcia selénu na hydrotermálnych žilách v Novoveskej Hute (Spišsko-Gemerské Rudohorie)
    Distribúcia stopových prvkov v kassiterite vzácneprvkových albitizovaných granitov z Dlhej doliny (centrálna časť Spišsko-Gemerského Rudohoria)
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Distribúcia zlata na južných svahoch v západnej časti Nízkých Tatier a jeho vzťah k primárnym výskytom
    Distribúcia zlata na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii