Record details

Title keyword
    Dlouhodobě
Monograph
    Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
Article
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
    Dlouhodobé periodicity ve Wolfových číslech slunečních skvrn
    Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod
    Dlouhodobé vztahy mezi pohybem Slunce a sluneční aktivitou, zaznamenanou radiouhlíkem v letokruzích
    Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší
    Dlouhodobé změny klimatu v souvislosti se sluneční a vulkanickou aktivitou a pohybem Slunce
    Dlouhodobé změny průtoků Labe v Děčíně
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dlouhodobě zmrzlá půda
    Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
    Hydrologická bilance dlouhodobě sledovaného povodí Lysina
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    Makrozoobentos dlouhodobě sledovaných toků s různým stupněm ovlivnění atmosférickou acidifikací
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
    Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vodohospodářských 50 let aneb dlouhodobé plánování
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor