Record details

Title keyword
    Dobývacích
Monograph
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
Article
    Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů