Record details

Title keyword
    DOKUMENTACE
Monograph
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    Dokumentace svahových nestabilit -WWW aplikace pro spravování datové základny svahových nestabilit (editaci, aktualizaci a administraci)
    Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů
    Geologická dokumentace vybraných lokalit pro geopark 'Kraj blanických rytířů'
    Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
    Nominační dokumentace k žádosti o členství do sítě Národních geoparků - Geopark Egeria, Česko - Bavorský geopark
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA)
    Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
    Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
    Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv. 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb
    Revize vrtného jádra z převzatého archivu hmotné dokumentace Litvínovské uhelné a.s. do archivního systému hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS
    Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
    Střeleč - vrt V 800. Prováděcí projektová dokumentace
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné
    Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
Article
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
    DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
    Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na jaře 2006 na Zlínsku
    Geochemická a vulkanologická dokumentace dočasných odkryvů ordovických vulkanitů při stavbě metra v Praze-Vokovicích
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
    Geologické výsledky dokumentace zářezů na stavbě silnice R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem
    Historické povodně a jejich dokumentace
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Mapová dokumentace Amatérské jeskyně
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Skladování hmotné geologické dokumentace ve Finsku
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků