Record details

Title keyword
    Dolní
Monograph
    Dolní Kounice
    Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
    Inženýrskogeologická mapa 26-11-21 Dolní Lomná
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-242 Dolní Podluží
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-21 Dolní Poustevna
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah berylia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah veškerého rozluštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy
    pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Dolní Vernéřovice. SOG - ČGS Praha
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky
    Vyjádření ČGS k záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice"
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dolní Chřibská - stanovení podmínek
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-234 Dolní Mísečky
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-424 Dolní Bělá
    Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
Article
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Crystallochemical effects of heat treatment on Fe-dominant tourmalines from Dolní Bory (Czech Republic) and Vlachovo (Slovakia)
    Diallag ze Stříteže u Dolní Rožánky
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sedimente einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozähnen Bodenbildungen)
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Dolní Věstonice 3, excavations 1993-1995
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Dolní Věstonice
    Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Dolní Věstonice:autopodium analysis of the Palaeolithic population.
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fauna loklaity Dolní Věstonice III
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    Fosilní plastosoly (ultisoly) ve sprašových profilech na listu Horn (ÖK 21) a Tulln (ÖK 39) - Dolní Rakousko
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Geochemická prospekcce na území mezi Malou Morávkou, Dolní Moravicí a Novou Vsí
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 6-20, 1999
    GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Heulandit z Rovní u Dolní Kalné
    High-resolution record of the environmental response to climatic variations during the Last Interglacial-Glacial cycle in Central Europe: The loess-palaeosol sequence of Dolní Věstonice (Czech Republic)
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Iron-manganese phosphate minerals from the Dolní Bory pegmatite
    Ke genezi spodnopleistocenních illimerizovaných braunlehmů na listu Hollabrunn (ÖK 22) - Dolní Rakousko
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
    Limestone Quary near Dolní Albeřice
    The loess sequence of Dolní Věstonice, Czech Republic: A new OSL-based chronology of the Last Climatic Cycle
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters
    Mineralogical-chemical characteristics of carbonate from pegmatites near Dolní Bory, Western Moravia
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích. Mineralogy and surface morphology of quartz, carbonate and silicate grains in the Dolní Věstonice loess profile
    Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová
    Mineralogy of the clastic fraction of Dolní Věstonice loess profile (Southern Moravia, Czech Republic)
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Může být magnetosférická aktivita příčinou změn ve střední a dolní atmosféře? Pozorování v Praze 1932-1987
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích. New data on underlying strata of the Dolní Věstonice brickyard
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Paleobotanické a palynologické studie mezi Hájemi a Dolní Sytovou v podkrkonošské pánvi
    Paleopedologický výzkum na listu Hadres (ÖK 23), Dolní Rakousko (ÖK 23-Hadres)
    Paleopedologický výzkum na listu Hollabrunn (Dolní Rakousko)
    Paleopedologický výzkum na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Paleopedologický výzkum na listu Krems an der Donau (ÖK 38), Dolní Rakousko (ÖK 38-Krems an der Donau)
    Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia)
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva
    Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Poor Fe-Mn fractionation vs. strong morphological and paragenetic diversification of garnet from the pegmatite dike Oldřich, Dolní Bory.
    Potenciál obnovy slanomilné vegetace meliorované nivy dolní Trkmanky
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Primary oxide minerals in the system WO3 - Nb2O5 - TiO2 - Fe2O3 - FeO and their breakdown produkts from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. -
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice)
    Remains of permocarboniferous vertebrates in the borehole DB-1 (Dolní Bousov, Mnichovo Hradiště basin, central Bohemia)
    The Rýchory Mts. Felsic Rock-dominated Bimodal Metavolkanic Suite of the Cambrian/Ordovician Protolith Age - the Porphyroid Rock in the Dolní Albeřice Village
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sekaninait z typové lokality Dolní Bory
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    The Seventh GEOCHIM/UNESCO/SGA Postgraduate certificated training courses in geochemical exploration methods and their environmental applications - Prague and Dolni Rozinka, Czech Republic, September 5-10, 2005
    Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír
    Souvislost mezi QBO, geomagnetickou a sluneční aktivitou a změnami tlaku v dolní zimní troposféře na severní polokouli
    Strunzit, ein aktueller Neufund aus dem Pegmatit von Dolní Bory bei Velké Meziříčí, Westmähren, Tschechische Republik
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích. Heavy metals in the Dolní Věstonice loess profile
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka
    Underground gas storage Dolni Bojanovice
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIa (1999)
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III.
    Vývoj a změny půdního fondu v povodí Dolní Jihlavy
    Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny krajiny v povodí Dolní Jihlavy
    Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše
    Zpráva o mapování miocénu na listu 1:50.000 9-Retz (Dolní Rakousko)