Record details

Title keyword
    Dopad
Article
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Dopad hornické činnosti na životní prostředí
    Dopad společenských a ekonomických změn panelových sídlišť v České republice
    Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
    Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska
    Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006).
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Zemědělská kolonizace a její dopad : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 8