Record details

Title keyword
    Efektivnosti
Article
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    K efektivnosti geologických exkurzí
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    K problematice určování a zvyšování efektivnosti geologických prací
    Některé aspekty efektivnosti exploatace tuzemských rud ve vazbě na efektivnost zahraničního obchodu
    Posuzování efektivnosti báňských investic v nesocialistických a socialistických zemích
    Posuzování efektivnosti budoucí exploatace rudných ložisek
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    Technické normy proti efektivnosti. K problematice norem přírodního kameniva
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii