Record details

Title keyword
    Ekosystémů
Monograph
    Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava
    Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup
Article
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností
    Kamenná moře : nejsou to jen neživé balvany, vyznačují se charakteristickým typem ekosystému
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému: pozdní devon, údaje z lomů Cemo, a.s. v Mokré
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Modelová speciace prvků Fe a Ni v povrchových vodách lesního ekosystému
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích
    Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globální změny
    Speciace BE ve vodách lesních ekosystémů a jeho původ v granitech
    Trofická struktura fosilních ekosystémů: příklady z jineckého kambria
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho
    Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu