Record details

Title keyword
    Elektrické
Monograph
    SOP V-KON Stanovení elektrické konduktivity
    Vysokoteplotní úložiště elektrické energie (relevantní informace k projektu RESEN)
Article
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Magnetické a elektrické vlastnosti neovulkanitů středního Slovenska
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek