Record details

Title keyword
    Emisí
Monograph
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
Article
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Denitrifikace spalin jako zdroj emisí oxidu dusného
    Dynamika emisí zemních plynů v Čechách
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR