Record details

Title keyword
    Experimentální
Monograph
    Experimentální analýza napětí 93. Sborník přednášek
    Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference
    Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference
    Experimentální analýza napětí 2000. 38. mezinárodní konference
    Experimentální analýza napětí 2001
    Experimentální analýza napětí 2003
    Experimentální analýza napětí 2004. 42nd International Conference
    Experimentální analýza napětí 2007
    Experimentální analýza napětí'95. Sborník přednášek 33. konference
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
    Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
    Glazurované odpadní kaly v RKZ, a.s., Experimentální studie
    Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95"
    Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94
    Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99
Article
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Experimentalní a numerické modelování podmáčených svahů
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
    Experimentální mikrogravimetrie v granitoidech chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu
    Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů
    Experimentální výzkum fázových vztahů v soustavách Cu-Mo-Te a Cu-Mo-Se
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
    Novináři na experimentální základně v Nedamově
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Seizmické aparatury pro povrchové stanice experimentální důlní sítě
    Stav a experimentální možnosti oddělení geotechniky