Record details

Title keyword
    Facie
Monograph
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
Article
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)]
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
    K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
    Karbonátové facie barrandienského proterozoika
    Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
    Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
    Paleozoikum a kulmská facie ve variscidách a v altaidách
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve.Palynological characteristics of the anoxic facies: Bohemian Cretaceous and Vocontian Basins
    Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 1. : 12-24 Praha
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha
    Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam
    Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny