Record details

Title keyword
    Faktorů
Monograph
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
Article
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
    Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska vlivu vnějších faktorů
    Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
    Relativní význam faktorů ovlivňujících vegetaci pozdního glaciálu na území České republiky
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
    Vliv heliogeofyzikálních faktorů na zemědělskou produkci
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34+ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní t.k
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa