Record details

Title keyword
    Fatry
Article
    Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Príspevok k petrografii a geochémii granitoidov Malej Fatry
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Príspevok ku granitovej tektonike Krivánskej Fatry
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    PT-uslovija metamorfizma kristalličeskich slancev Maloj Fatry (v razreze Mlynskogo ruč'ja i jego okrestnostej
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
    Tipomorfnyje akcessornyje mineraly granitoidov kristallinikuma Maloj Fatry
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Vznik převisů a jeskynních výklenků v bralné části Velké Fatry
    Základné typy granitoidov Malej a Veľkej Fatry
    Zvláštne formy krasových sedimentovv západnej častri Velkej Fatry