Record details

Title keyword
    Flyšových
Article
    Babia hora - nejvyšší partie flyšových Karpat
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Mírovské konglomeráty - nejstarší člen flyšových variscid na Moravě
    Možnost indikace recentní horizontální složky vzájemného pohybu Českého masívu a vnějších flyšových příkrovů Karpat
    Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát
    Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky