Record details

Title keyword
    Formácie
Article
    Hrušovské vrstvy - morské sedimenty vinickej formácie v Krupinskej planine (južné Slovensko)
    Hydrohalloyzit, halloyzit a gibbsit v súvrství košickej štrkovej formácie
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát
    Rudné formácie veporíd
    Seminář Metody paleogeografického výskumu a ich aplikácia na vybrané karpatské formácie
    Silicifikácia a argilitizácia solfatárovej formácie
    Strižná zóna gemerika - nositelka sideritovej formácie