Record details

Title keyword
    Fosilních
Monograph
    Krátký kurz studia fosilních stop
    Úvod do studia fosilních stop
Article
    Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
    Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice)
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor)
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Megaspory fosilních kapraďorostů
    Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
    Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů. Reconstruction of gradients in fossil communities using graph theory
    Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů
    Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
    Trofická struktura fosilních ekosystémů: příklady z jineckého kambria
    Trofická struktura fosilních společenstev
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců