Record details

Title keyword
    Fyzikálních
Monograph
    Expertní odhad vybraných fyzikálních, mikrotektonických a geomechanických vlastností masivu
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Article
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Interpretační modely fyzikálních projevů diskontinuit v horninových masívech
    Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Výzkum vlivů poddolování pomocí fyzikálních modelů
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky