Record details

Title keyword
    Geochemickém
Article
    Přístrojová základna při geochemickém vyhledávání barevných kovů
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu