Record details

Title keyword
    Geochemicky
Monograph
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Article
    Adsorpce-desorpce jako význačný geochemický rys uranu
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
    Chemické složení odtoku ze tří geochemicky kontrastních podloží(leukogranit - serpentinit - amfibolit)
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Geochemický a mineralogický výzkum kontaminačního mraku v Hněvicích
    Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud
    Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Geochemický atlas ČSFR
    Geochemický atlas Rakouska
    Geochemický model přírodního mokřadního systému
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Geochemický seminář
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
    Geochemický výzkum proterozoických hornin na Svojšínsku a Neveklovsku
    Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
    Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku
    Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geomon - geochemický monitoring malých povodí
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Pripravuje sa geochemický atlas Slovenska
    Simulace tvorby odtoku ve dvou geochemicky kontrastních povodích v západních Čechách modelem Sacramento (SAC-SMA)
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)