Record details

Title keyword
    Geofyzikálně
Article
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálne poznatky z oblasti západných Karpát - západná časť
    Geofyzikálne prejavy rôznych hĺbkových úrovní litosféry v strednej časti západných Karpát
    Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum)
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
    Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
    Tektonické systémy a ich geofyzikálne prejavy