Record details

Title keyword
    Geofyzikálných
Article
    Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku
    Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier
    Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní
    Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR