Record details

Title keyword
    Geologickej
Monograph
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
    2.otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Monínec 21.9.-25.9.2011
    Čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti
    Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Spoločný kogres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti
    Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Sprievodca k XXV. celoštátnej konferencii Slovenskej geologickej spoločnosti
Article
    1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Náčrt geologickej stavby a metalogenézy Nízkych Tatier a Štiavnických vrchov
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska
    Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov
    Postavenie a úloha mikrografie v geologickej informatike
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Skúsenosti s realizáciou laboratórnej práce v rámci geologickej exkurzie
    Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Základné črty geologickej stavby západnej časti pásma Čiernej hory
    Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti