Record details

Title keyword
    Geologiczna
Monograph
    Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
Article
    Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej